HSK 5 › 赞成

zànchéng
赞成
tj
писанд кардан; қабул кардан; розигӣ додан

Stroke order demonstration:

赞

Examples:

我不赞成他的观点。wǒ bú zàn chéng tā de guān diǎnМан аз назари худ намеписандад.
这个议案因多数赞成而通过。zhè ge yì àn yīn duō shù zàn chéng ér tōng guò .The ҳаракат аз тарафи аксарияти назаррасро анҷом дода шуд.