HSK 4 › 详细

xiángxì
详细
tj
муфассал; дақиқ

Stroke order demonstration:

详

Examples:

老板需要一份详细的报告。láo bǎn xū yào yí fèn xiáng xì de bào gào .The раҳбари талаб њисоботи муфассал.
他详细叙述了事情发生的经过。tā xiáng xì xù shù le shì qing fā shēng de jīng guò .Ӯ дар муфассал кардаӣ, ки чӣ тавр ин ҳодиса рух дод.
在会上她详细地解释了这个计划。zài huì shàng tā xiáng xì de jiě shì le zhè gè jì huà .ў наќшаи мазкур ба таври муфассал дар мулоқоти фаҳмонд.
从美国到中国的旅途中发生的事儿,我都有详细的记录。cóng měi guó dào zhōng guó de lǚ tú zhōng fā shēng de shìr , wǒ dōu yǒu xiáng xì de jì lùМан сабти муфассал аз он чӣ дар сафари худ аз Амрико ба Чин рӯй нигоҳ дошта мешаванд.