HSK 2 › 哥哥

gēge
哥哥
ru
сущ. старший брат

Measure words:

个;位

Stroke order demonstration:

哥

Examples:

他比他哥哥矮。tā bǐ tā gē ge ǎi .Он ниже своего старшего брата.
她有两个哥哥,一个是农民,一个是商人。tā yóu liǎng gè gē ge , yí gè shì nóng mín , yí gè shì shāng rénУ нее есть два брата: один крестьянин, а другой торговец.