HSK 1 › 菜

cài
en
n. dish (type of food); vegetables; vegetable; cuisine

Measure words:

种;些;棵;点儿;份;斤;两;公斤;克;千克;捆;碟儿;盘儿;锅;窖;筐;园儿;兜儿;道

Stroke order demonstration:

菜

Examples:

白菜bái càiChinese cabbage
野菜yě càiwild vegetable
买菜mǎi càibuy food; buy vegetables
菜单cài dānmenu
上菜shàng càiserve the dishes
蔬菜shū càivegetable
荤菜hūn càimeat dish
生菜shēng càilettuce
种菜zhòng cài
中菜zhōngcài