HSK 1 › 汉语

Hànyǔ
汉语
en
n./phr. Chinese language

Measure words:

些;点儿;种;类;句

Stroke order demonstration:

汉

Examples:

这个用汉语怎么说?zhè ge yòng hàn yú zěn me shuō ?How to say this in Chinese?
我到中国来是为了学习汉语。wǒ dào zhōng guó lái shì wèi le xué xí hàn yǔ .I'm in China to learn Chinese.