HSK 2 › 已经

yǐjing
已经
en
adv. already

Stroke order demonstration:

已

Examples:

我已经工作十年了。wó yǐ jīng gōng zuò shí nián leI have been working for ten years.
他已经掌握了电脑的使用方法。tā yǐ jīng zhǎng wò le diàn nǎo de shǐ yòng fāng fǎHe already had a grasp on using computer techniques.